Dự thảo Nghị định giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020

Chính phủ ban hành Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”).BẢN TIN THUẾ THÁNG 07/2020 cập nhật một số nội dung đáng chú ý như sau:

Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong năm 2020 không quá 200 tỷ đồng sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp của năm.

Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế theo quy định tại khoản này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong năm 2020 của doanh nghiệp,

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong 3 tháng cuối năm 2019 và đã đăng ký xác định kỳ tính thuế năm đầu tiên sang kỳ tính thuế năm 2020 bao gồm các tháng mới thành lập trong năm 2019 thì thu nhập doanh nghiệp làm căn cứ xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo quy định tại khoản này không bao gồm phần thu nhập phát sinh trong năm 2019.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong 3 tháng cuối năm 2020 và đăng ký xác định kỳ tính thuế năm đầu tiên là năm 2021 bao gồm các tháng mới thành lập trong năm 2020 thì thu nhập doanh nghiệp làm căn cứ xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo quy định tại khoản này chỉ tính trên phần thu nhập phát sinh trong năm 2020.

Chi tiết tại https://www.mof.gov.vn/Dự thảo văn bản/ Chi tiết góp ý dự thảo văn bản.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)-BẢN TIN THUẾ THÁNG 07/2020

Chi phí khấu hao của tài sản ngừng hoạt động do tác động của Covid-19

Ngày 02/07/2020, Cục thuế Thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 1930/CT-TTHT hướng dẫn về xác định chi phí được trừ cho mục đích tính thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đối với chi phí khấu hao ghi nhận trong giai đoạn tạm dừng sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, doanh nghiệp không được tính chi phí khấu hao của TSCĐ trong thời gian tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, trừ trường hợp phải tạm thời dừng hoạt động do doanh nghiệp sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng hoặc dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Phải tính riêng thu nhập chịu thuế của chi nhánh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 07/07/2020, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2756/TCT-CS hướng dẫn về chính sách thuế TNDN, chi tiết như sau: Trường hợp doanh nghiệp có luân chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh hạch toán phụ thuộc để tiếp nối chu trình sản xuất của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập chịu thuế của chi nhánh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó doanh thu để tính thuế không bao gồm doanh thu luân chuyển nội bộ của doanh nghiệp, việc ghi nhận chi phí được trừ phải tương ứng với doanh thu tính thuế.

Doanh thu từ việc bán hàng hóa thuê doanh nghiệp khác gia công (không thuộc trong địa bàn ưu đãi thuế TNDN) thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN-BẢN TIN THUẾ THÁNG 07/2020

Ngày 10/08/2020, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 3218/TCT-CS về chính sách thuế TNDN, chi tiết như sau: Trường hợp Công ty có dự án đầu tư tại KCN Vân Trung (đáp ứng điều kiện về địa bàn ưu đãi đầu tư) có hoạt động thuê DN khác gia công không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì phần thu nhập này Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện địa bàn ưu đãi đầu tư. Công ty phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN và thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế TNDN để kê khai nộp thuế riêng.

Hợp đồng chuyển giao công nghệ phải đăng ký mới được tính chi phí được trừ cho mục đích tính thuế TNDN

Ngày 10/07/2020, Cục thuế tỉnh Long An ban hành Công văn số 1911/CT-TTHT về phí bản quyền, chi tiết như sau: Trường hợp Công ty ký hợp đồng (từ năm 2013) với Công ty mẹ tại Nhật Bản về sử dụng công nghệ sản xuất của Công ty mẹ để sản xuất các sản phẩm và phải trả 1% phí bản quyền tính trên doanh thu thuần hàng tháng thì theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ có hiệu lực từ ngày 01/07/2018 thì Công ty phải ký lại hợp đồng và phải đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An, khi đó chi phí bản quyền nêu trên mới được tính vào chi phí được trừ cho mục đích tính thuế TNDN.

Không tính vào chi phí được trừ với chi phí nguyên vật liệu (“NVL”) do vượt định mức thanh khoản hải quan

Ngày 14/07/2020, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 15857/CT-TTHT về chính sách thuế TNDN, chi tiết như sau: Trường hợp trong năm 2020 qua kiểm tra sau thông quan tại Công ty, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương ấn định số thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu do Công ty có lượng NVL tồn kho phát sinh chênh lệch giữa kiểm tra chứng từ xuất nhập khẩu, hồ sơ thanh khoản với sổ sách kế toán và kiểm tra thực tế hàng tồn kho thì giá trị NVL vượt định mức không được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

Thuế Thu nhà thầu (“FCT”) -BẢN TIN THUẾ THÁNG 07/2020

Thuế nhà thầu đối với máy móc, thiết bị có phần mềm tích hợp sẵn

Ngày 13/07/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 2273/CT-TTHT về thuế nhà thầu đối với máy móc, thiết bị có phần mềm tích hợp sẵn, chi tiết như sau:

Trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa có điểm giao nhận trong lãnh thổ Việt Nam hoặc có kèm theo điều kiện dịch vụ như lắp đặt, hướng dẫn vận vận hành, chạy thử,… thì thuộc đối tượng phải kê khai, nộp thuế nhà thầu. Cụ thể:

Máy móc, thiết bị IT có kèm theo phần mềm Công ty nhập khẩu từ nhà thầu nước ngoài, phần mềm này được tích hợp sẵn trong máy móc, thiết bị IT (phần mềm được nhúng, tích hợp sẵn trong thiết bị) thì máy móc, thiết bị IT bao gồm cả giá trị phần mềm được nhúng, tích hợp sẵn trong đó thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Phần mềm được nhúng, tích hợp sẵn trong thiết bị không coi là dịch vụ đi kèm hàng hóa.

Lao động, tiền lương, bảo hiểm – BẢN TIN THUẾ THÁNG 07/2020

Quốc hội chính thức chốt tạm dừng tăng lương cơ sở từ 01/07/2020

Ngày 19/06/2020, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp 9, quyết định chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 01/07/2020. Theo đó, doanh nghiệp sẽ chưa cần phải điều chỉnh mức trợ cấp thai sản một lần cũng như chưa cần điều chỉnh mức lương tối đa đóng BHXH, BHYT.

Lương đóng BHXH của lao động nước ngoài phải trích nộp 2% kinh phí công đoàn

Ngày 31/03/2020, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Hướng dẫn số 05/HD-LĐLĐ về một số nội dung liên quan đến đóng kinh phí và đoàn phí công đoàn. Theo đó Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh viện dẫn quy định tại Điều 5 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP và khoản 1 điều 2 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP để cho rằng phí công đoàn sẽ được tính đóng cho cả phần lương của lao động nước ngoài thuộc diện tham gia BHXH.

Mức đóng cũng được tính theo mức 2% và “hồi tố” từ tháng 12/2018 (thời điểm Nghị định số 143/2018/NĐ-CP có hiệu lực, yêu cầu doanh nghiệp phải đóng BHXH cho lao động nước ngoài).

Điều kiện cho phép các chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam từ sau 05/08/2020- BẢN TIN THUẾ THÁNG 07/2020

Ngày 24/07/2020, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số 3949/CV-BCĐ về việc tăng cường đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc. Theo đó, từ sau ngày 05/08/2020, các doanh nghiệp khi mời (bảo lãnh) chuyên gia, lao động nước ngoài đến Việt Nam làm việc cần đảm bảo các điều kiện sau:

– Chuyên gia được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR trong thời gian từ 03 đến 07 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới.

– Chuyên gia có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19.

– Đơn vị mời chuyên gia chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi mời chuyên gia vào làm việc.

Các trường hợp đã có vé và sẽ nhập cảnh vào Việt Nam trước ngày 05/08/2020 được miễn áp đặt các điều kiện trên.

Nguồn:  hskv.com.vn

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242