A/ Về Thuế giá trị gia tăng tại Bản tin thuế tháng 4 năm 2020:

  1. Chính sách thuế GTGT đối với hàng phụ phẩm của quá trình chế biến thủy sản.

Tổng cục Thuế có công văn số 939/TCT-CS ngày 06/03/2020 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về thuế GTGT.

Theo đó, trường hợp nguyên liệu đầu vào của nhà máy là da cá được mua từ các nhà máy chế biến thủy sản thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì khi Công ty bán sản phẩm chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trường hợp Công ty bán sản phẩm chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.

B/ Về Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Bản tin thuế tháng 4 năm 2020:

1. Về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tổng cục Thuế có công văn số 1038/TCT-CS ngày 12/03/2020 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế.

Theo đó, về nguyên tắc đơn vị phát sinh chi phí tiền thuê đất hàng năm đối với căn hộ cho thuê đang trong thời gian xây dựng, chưa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp đơn vị phát sinh chi phí thuê dịch vụ bảo vệ an ninh, chi phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên TSCĐ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí tiền thuê đất hàng năm đối với căn hộ để phục vụ đối ngoại theo nhiệm vụ của Nhà nước giao nếu đáp ứng các điều kiện khoản chi được trừ theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC) thì tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

C/ Về Thuế thu nhập cá nhân tại Bản tin thuế tháng 4 năm 2020:

1. Về nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Tổng cục Thuế có công văn số 1039/TCT-CS ngày 12/03/2020 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Hưng Yên và Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế.

Theo đó, Trường hợp cá nhân là chủ Công ty TNHH một thành viên chuyển nhượng vốn thì hoạt động chuyển nhượng vốn của cá nhân chịu sự điều chỉnh của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

2. Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân tham gia chương trình, đề án khoa học

Tổng cục Thuế có công văn số 1249/TCT-DNNCN ngày 25/03/2020 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế TNCN.

Theo đó, tiền thù lao nhận được của các cá nhân tham gia chương trình đề án khoa học thuộc diện thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công.

D/ Về thuế nhà thầu tại Bản tin thuế tháng 4 năm 2020:

1. Chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động cho thuê tàu FPSO. 

Tổng cục Thuế có công văn số 980/TCT-DNL ngày 10/03/2020 hướng dẫn Công ty Hoàng Long và Công ty Premier Oil Việt Nam Offshore B.V về chính sách thuế nhà thầu.

Theo đó, FPSO là kho chứa nổi dạng tàu, được hoán cải từ tàu chở dầu thành tàu chứa dầu, bổ sung thêm hệ thống neo cứng cố định, các thiệt bị, hệ thống phục vụ việc sơ chế, xử lý dầu khí và hỗ trợ khai thác, chức năng hoạt động của kho nổi là xử lý, chứa và xuất dầu thô. Hoạt động cho thuê kho chưa nổi FPSO (dạng tàu) có chức năng chứa, xử lý dầu thô không phải là hoạt động cho thuê tàu biển.

Trường hợp nhà thầu nước ngoài cho thuê kho chứa nổi FPSO để phục vụ hoạt động khai thác dầu khí của nhà thầu dầu khí tại Việt Nam thì áp dụng tỷ lệ thuế TNDN 5% trên doanh thu tính thuế đối với hoạt động cho thuê máy móc, thiết bị.

E/ Về Hóa đơn tại Bản tin thuế tháng 4 năm 2020:

1. Về hóa đơn điên tử:

Tổng cục Thuế có công văn số 1357/TCT-CS ngày 31/03/2020 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về hóa đơn điện tử.

Theo đó, trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 thì trước khi cơ sở kinh doanh khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

F./ Về Quản lý thuế tại Bản tin thuế tháng 4 năm 2020:

1. Về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất tháo gỡ khó khan cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. 

Nghị định quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất.

Các nội dung cơ bản của Nghị định:

(1.) Việc gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất sẽ áp dụng cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 gồm:

1.1. Nhóm thứ nhất, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế:
– Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản;
– Sản xuất, chế biến thực phẩm;
– Dệt;
– Sản xuất trang phục;
– Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan;
– Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); Sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện;
– Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy;
– Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic;
– Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác;
– Sản xuất kim loại;
– Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
– Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học;
– Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác;
– Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
– Xây dựng;

1.2 Nhóm thứ hai, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế:
– Vận tải kho bãi;
– Dịch vụ lưu trú và ăn uống;
– Giáo dục và đào tạo;
– Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội;
– Hoạt động kinh doanh bất động sản;
– Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm;
– Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
– Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí;
– Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác;
– Hoạt động thể thao, vui chơi giải trí;
– Hoạt động chiếu phim.

Danh mục ngành kinh tế nêu trên được xác định theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

1.3. Nhóm thứ ba, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

1.4. Nhóm thứ tư: doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

1.5 Nhóm thứ năm, Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020.

(2.) Các loại thuế, tiền thuê đất được gia hạn:

2.1. Đối với tổ chức, doanh nghiệp thuộc trường hợp được gia hạn:

* Gia hạn nộp tiền thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý). Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, cụ thể:

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2020.
Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2020.
Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2020.
Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2020.
Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 1 năm 2020 chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2020.
Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 2 năm 2020 chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2020

* Gia hạn nộp thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 và số thuế TNDN tạm nộp của quý 1, quý 2 năm 2020. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã nộp số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào Ngân sách Nhà nước thì được điều chỉnh số thuế TNDN đã nộp để nộp cho số phải nộp của các loại thuế khác. Người nộp thuế lập thư tra soát (Mẫu số C1-11/NS ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính) kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh gửi cơ quan thuế.

2.2. Đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được gia hạn:

Gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.

Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2020.

2.3. Về tiền thuê đất: Tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh được gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Thời gian gia hạn là 05 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020 (người nộp thuế nộp tiền thuê đất kỳ 1 chậm nhất ngày 31/10/2020) .

(3.) Trình tự, thủ tục gia hạn:

Người nộp thuế làm Giấy đề nghị gia hạn (theo mẫu tại Nghị định) gửi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế hoặc chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020.

Lưu ý: Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30 tháng 7 năm 2020 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 8/4/2020).

2. Về việc khấu trừ thuế GTGT 2% đối với công trình XDCB bằng nguồn vốn ngân sách qua kho bạc nhà nước.

Tổng cục Thuế có công văn số 979/TCT-KK ngày 10/03/2020 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Hải Dương về việc khấu trừ thuế GTGT 2% đối với công trình XDCB bằng nguồn vốn ngân sách qua kho bạc nhà nước.

Theo đó, đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, khi chủ đầu tư làm thủ tục thanh toán, Kho bạc Nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản. Số thuế GTGT do Kho bạc nhà nước khấu trừ theo chứng từ thanh toán này được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của người nộp thuế là đơn vị nhận thầu theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

3. Về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19:

Tổng cục Thuế có công văn số 897/TCT-QLN ngày 03/03/2020 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Nội dung tại công văn hướng dẫn người nộp thuế bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 lập hồ sơ, thủ tục và kịp thời xử lý gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp theo thẩm quyền cho người nộp thuế đúng quy định hiện hành của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

G./ Lệ phí môn bài tại Bản tin thuế tháng 4 năm 2020:

          1. Về lệ phí môn bài của Công ty Luật và văn phòng Luật.

Tổng cục Thuế có công văn số 1175/TCT-KK ngày 20/03/2020 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về lệ phí môn bài của Công ty Luật và văn phòng Luật. 

Theo đó, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng luật sư hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân, Công ty luật hoạt động theo loại hình công ty hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn (công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên). Giấy đăng ký hoạt động do Sở Tư pháp cấp cho Công ty luật và Văn phòng luật sư không có thông tin về vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư. Do đó, theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, mức nộp lệ phí môn bài áp dụng cho Công ty Luật và Văn phòng luật sư là 1.000.000 đồng.

H/ Vấn đề khác có liên quan tại Bản tin thuế tháng 4 năm 2020:

1. Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Ngày 07/02/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 155/QĐ-BTC về các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

  Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký đến ngày có văn bản công bố hết dịch của cấp có thẩm quyền.

2. Về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 28/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 20/NQ-CP về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Bộ Y tế áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ cho phép xuất khẩu với mục đích viện trợ, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện (tối đa 25% sản lượng cho xuất khẩu, 75% sản lượng dành cho công tác phòng, chống dịch bệnh trong nước). Không áp dụng quy định trên đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và doanh nghiệp gia công khẩu trang y tế cho thương nhân nước ngoài đã ký hợp đồng gia công trước ngày 01 tháng 3 năm 2020.

 3. Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Ngày 03/03/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung mục II phần A Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 04 năm 2020.

4. Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Ngày 19/03/2020, Bộ Tài chính ban hành chỉ thị 03/CT-BTC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242