A/ Về Thuế giá trị gia tăng:

            1. Chính sách thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh.

Tổng cục Thuế có công văn số 368/TCT-KK ngày 31/01/2020 hướng dẫn Công ty TNHH Bảo Thiên Phát về thuế GTGT vãng lai lĩnh vực xây dựng lắp đặt.

Theo đó, trường hợp Công ty tại tỉnh Cà Mau có hợp đồng lắp đặt giàn giáo cho công trình tại thành phố Hồ Chí Minh (giá trị hợp đồng 1.3 tỷ đồng) thì Công ty thuộc trường hợp phải khai thuế và nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế GTGT đối với doanh thu thực nhận từ hợp đồng lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh nêu trên với cơ quan thuế có liên quan tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp Công ty chậm nộp hồ sơ khai thuế và chậm nộp thuế với cơ quan thuế có liên quan tại thành phố Hồ Chí Minh thì Công ty bị xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định và phải nộp tiền chậm nộp thuế theo quy định.

         2. Về việc hoàn thuế GTGT:

          Tổng cục Thuế có công văn số 324/TCT-CS ngày 21/01/2020 hướng dẫn Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về chính sách thuế GTGT.

Theo đó, trường hợp Công ty trong hồ sơ hoàn thuế có phát sinh số thuế GTGT đề nghị hoàn liên quan đến trường hợp bên nước ngoài mất khả năng thanh toán thì Công ty phải có văn bản giải trình rõ lý do và được sử dụng một trong số các giấy tờ quy định tại điểm d.1 khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC để thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hang.

3. Về khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Tổng cục Thuế có công văn số 412/TCT-CS ngày 04/02/2020 hướng dẫn Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt về thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Theo đó, Công ty phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thuế GTGT tại Thông tư số 09/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm: Khi chi hộ, hóa đơn GTGT mang tên, mã số thuế của doanh nghiệp nào thì doanh nghiệp đó thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Doanh nghiệp bảo hiểm chi hộ thông báo chi hộ cho doanh nghiệp nhờ chi họ để doanh nghiệp này hạch toán chi phí.

B/ Về Thuế thu nhập cá nhân:

1. Về việc hoàn thuế TNCN bổ sung

Tổng cục Thuế có công văn số 204/TCT-DNNCN ngày 15/01/2020 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Phú Yên về việc hoàn thuế TNCN bổ sung.

Theo đó, cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế. Trường hợp cá nhân đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng sau đó phát hiện vẫn còn số thuế nộp thừa, khi có nhu cầu tiếp tục được hoàn thuế thì cá nhân được khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế để đề nghị hoàn thuế theo quy định.

Cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ hoàn thuế bổ sung và hồ sơ đã hoàn thuế để hoàn bổ sung tiền thuế thu nhập cá nhân theo số chênh lệch cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

2. Về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân:

Tổng cục Thuế có công văn số 176/TCT-DNNCN ngày 14/01/2020 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long về việc khấu trừ 10% thuế TNCN.

Theo đó, trường hợp công ty chi trả cho người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng từ 2.000.000 đồng/lần chi trả thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cơ quan chi trả cho người lao động dưới 2.000.000 đồng /lần, nhưng chi trả nhiều lần trong tháng để không khấu trừ thuế TNCN 10% thì cơ quan thuế có biện pháp quản lý rủi ro cho phù hợp, tránh thất thu ngân sách.

3.Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế là phần vốn của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế có công văn số 209/TCT-DNNCN ngày 15/01/2020 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Long An về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế là phần vốn của doanh nghiệp.

Theo đó, nếu số vốn cổ phần đứng tên chồng có căn cứ xác nhận là tài sản chung của hai vợ chồng thì khi người chồng mất đi, việc xác định phần vốn đứng tên người chồng thuộc sở hữu của người vợ sẽ thực hiện theo thỏa thuận giữa hai vợ chồng, theo di chúc hoặc theo quyết định của Tòa án. Theo đó, nếu phần vốn đứng tên chồng thuộc sở hữu của người vợ theo quy định của pháp luật thì khi chuyển sang tên người vợ không phải là khoản thu nhập từ thừa kế nên không chịu thuế thu nhập cá nhân. Phần vốn đứng tên chồng thuộc sở hữu của người chồng khi chuyển sang tên cho vợ hoặc cho các hàng thừa kế theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật là khoản thu nhập từ thừa kế chịu thuế thu nhập cá nhân.

Nếu số vốn cổ phần đứng tên chồng có căn cứ xác định là tài sản riêng của người chồng thì khi người chồng chết đi, phần vốn cổ phần chuyển sang tên vợ là tài sản người vợ nhận được từ thừa kế của chồng. Người vợ sẽ thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân.

C/ Về Hóa đơn:

1. Về hóa đơn điện tử

– Tổng cục Thuế có công văn số 326/TCT-CS ngày 21/01/2020 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về hóa đơn điện tử, theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính thì ngoài các nội dung hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 32/2011/TT-BTC, các nội dung khác được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Do đó, trường hợp doanh nghiệp áp dụng hình thức chiết khấu thương mại cho khách hàng thì thực hiện lập hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại điểm 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

– Tổng cục Thuế có công văn số 70/TCT-CS ngày 07/01/2020 hướng dẫn Công ty CP TM Dịch vụ Phong Vũ về hóa đơn điện tử, theo đó:

+ Về Thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đối với tổ chức, chi nhánh và các đơn vị trực thuộc thực hiện theo Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn.

+ Về áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, Thông tư số 68/2019/TT-BTC: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP , trong khi cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư này thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

2. Về việc lập hóa đơn, chứng từ khi thu lại tiền cước vận tải quốc tế đã trả hộ cho các doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu hàng hóa.

Tổng cục Thuế có công văn số 323/TCT-CS ngày 21/01/2020 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, trường hợp Công ty nhận ủy thác xuất khẩu từ các khách hàng và thỏa thuận thanh toán trước tổng tiền cước  thuê tàu cho hãng tàu theo đúng quy định pháp luật là các khoản thu hộ, chi hộ và trường hợp các hãng tàu lập hóa đơn, ghi tên và mã số thuế của khách hàng thì khi thu lại số tiền chi hộ, Công ty không phải xuất hóa đơn GTGT, không phải kê khai, nộp thuế với các khoản thu hộ, chi hộ mà chỉ lập chứng từ thu chi theo quy định; trường hợp các nhà cung cấp đã lập hóa đơn ghi tên, mã số thuế của Công ty thì khi thu lại tiền của khách hàng, Công ty phải lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT theo quy định.

Trường hợp Công ty nhận ủy thác xuất khẩu hàng hóa và có thu tiền thù lao ủy thác thì Công ty phải xuất hóa đơn GTGT và khai thuế GTGT theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 119/1014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính.

Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

3. Hóa đơn của doanh nghiệp giải thể:

Tổng cục Thuế có công văn số 76/TCT-KK ngày 07/01/2020 hướng dẫn Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc hóa đơn doanh nghiệp giải thể.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp sau khi giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng thì Cục Thuế thực hiện cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in theo đúng hướng dẫn tại Điều 14 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014.

Trường hợp doang nghiệp có hồ sơ đề nghị khôi khục mã số thuế và thuộc trường hợp được khôi phục mã số thuế theo hướng dẫn tại công văn số 3224/TCT-KK ngày 13/08/2019 của Tổng cục Thuế thì Cục Thuế thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính và công văn số 3224/TCT-KK nêu trên. Sau khi được khôi phục mã số thuế doanh nghiệp thực hiện phát hành, sử dụng hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật.

D./ Về Quản lý thuế:

1. Về việc xử phạt vi phạm hành chính về nộp phí bảo vệ môi trường.

Tổng cục Thuế có công văn số 414/TCT-PC ngày 5/02/2020 hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xử phạt vi phạm hành chính về nộp phí bảo vệ môi trường.

Theo đó, từ ngày Nghị định số 155/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì việc xử phạt hành vi vi phạm hành chính về nộp phí bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 49/2016/NĐ-CP). Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm về nộp phí bảo vệ môi trường thực hiện theo quy định tại khoàn 1 Điều 5 và Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.

E/ Vấn đề khác có liên quan:

1. Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020.

Ngày 22/01/2020, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 02 năm 2020.

2. Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương.

  Ngày 22/01/2020, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương.

  Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 02 năm 2020.

3. Về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Ngày 05/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 3 năm 2020.

Các quy định về sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô tại Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 Các quy định về kinh doanh rượu tại Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242