Căn cứ vào Luật Kế toán số: 88/2015/QH13 được Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015.

Luật Kế toán này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Theo Điều 66 Luật số: 88/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Quy định : Những thay đổi phải thông báo cho Bộ Tài chính

Điều 66. Những thay đổi phải thông báo cho Bộ Tài chính

 1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi về một trong các nội dung sau đây, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính:
  1. a) Danh sách kế toán viên hành nghề tại doanh nghiệp;
  2. b) Không bảo đảm một, một số hoặc toàn bộ các điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán quy định tại Điều 60 của Luật này;
  3. c) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  4. d) Giám đốc hoặc tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, tỷ lệ vốn góp của các thành viên;
  5. đ) Tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán;
  6. e) Thành lập, chấm dứt hoạt động hoặc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chi nhánh kinh doanh dịch vụ kế toán;
  7. g) Thực hiện việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi, giải thể.
 2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi về một trong các nội dung sau đây, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính:
  1. a) Danh sách kế toán viên hành nghề;
  2. b) Tên, địa chỉ của hộ kinh doanh;
  3. c) Tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán.

Trên đây là những quy định về Những thay đổi phải thông báo cho Bộ Tài chính

Tư vấn Minh Châu cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp mới nhất tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

MINH CHAU TAX & ACCOUNTING GROUP
Hotline : 0937 603786 – 0937967242 (Zalo)

Website : ketoanminhchau.com – dailythueminhchau.vn – luatminhchau.vn

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: