1. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
  2. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành

Theo Điều 125 Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Quy định Chào bán cổ phần riêng lẻ

Điều 125. Chào bán cổ phần riêng lẻ

  1. Chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
  2. a) Không chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng;
  3. b) Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán cho nhà dầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
  4. Công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định sau đây:
  5. a) Công ty quyết định phương án chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của Luật này;
  6. b) Cổ đông của công ty thực hiên quyền ưu tiên mua cổ phần theo quy định, tại khoản 2 Điều 124 của Luật này, trừ trường hợp sáp nhập, hợp nhất công ty;
  7. c) Trường hợp cổ đông và người nhận chuyển quyền liu tiên mua khổng mua hết thì số cổ phần còn lại được bán cho người khác theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.
  8. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần chấo bấn theo quy định tại Điều này phải làm thủ tục về mua cổ phần theo quy định của Luật Đầu tư.

Trên đây là những quy định về Chào bán cổ phần riêng lẻ

Tư vấn Minh Châu cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp mới nhất tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu,Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội  và các tỉnh lân cận.

MINH CHAU TAX & ACCOUNTING GROUP
Hotline : 0937 603786 – 0937967242 (Zalo)

Website : ketoanminhchau.com – dailythueminhchau.vn – luatminhchau.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242