1. Công văn số 634/TCT-CS ngày 27/02/2019 về chi phí tiền thuê đất do điều chỉnh giá thuê từ 2006-2016

Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh số tiền thuê đất phải nộp trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2016 (bao gồm trường hợp đã thanh tra và chưa thanh tra) do điều chỉnh lại đơn giá thuê đất trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2016 theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 của Chính phủ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN theo nguyên tắc phân bổ cho từng kỳ tính thuế trong thời gian thuê đất còn lại kể từ năm 2017.

Doanh nghiệp không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242