Công văn số 1078/TCT-CS ngày 16/3/2020 về chính sách thu tiền thuê đất

– Trường hợp đất do Nhà nước thu hồi, giải phóng mặt bằng tạo đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai thì:

(i) Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013, Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ thì Nhà nước cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ và không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê.

(ii) Theo quy định tại Khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 thì trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ mà không có người tham gia hoặc chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất và trong trường hợp này nếu thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì người được cho thuê đất thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất nếu đáp ứng các điều kiện miễn, giảm theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo thực hiện theo đúng chế độ quy định.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242