4. Công văn số 2568/TCT-DNL ngày 25/6/2019 về khai, nộp thuế của hoạt động xử lý tài sản bảo đảm

Công ty DATC là doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, thực hiện hoạt động mua bán nợ của các doanh nghiệp và mua bán nợ của các tổ chức tín dụng. Công ty DATC phải hạch toán riêng các khoản nợ mua từ doanh nghiệp và các khoản nợ mua từ tổ chức tín dụng. Đối với các khoản nợ mua từ tổ chức tín dụng thì Công ty DATC được áp dụng chính sách thuế theo quy định như đối với tổ chức tín dụng khi xử lý tài sản bảo đảm. Đối với các khoản nợ mua từ các doanh nghiệp thì thực hiện chính sách thuế theo quy định.

Công ty DATC nhận tài sản bảo đảm của bên bảo đảm là bất động sản để thay thế nghĩa vụ trả nợ mà tài sản này thuộc giao dịch bảo đảm đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm, các bên thực hiện thủ tục bàn giao tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật thì không phải xuất hóa đơn GTGT.

Trường hợp, tại thời điểm bàn giao bất động sản, bên bảo đảm thực hiện chuyển quyền sở hữu hoặc huyền sử dụng bất động sản sang Công ty DATC thì đây là hoạt động gán nợ. Nêu giá trị của bất động sản tại thời điểm gán nợ theo thỏa thuận cao hơn giá vốn của bất động sản theo sổ sách kế toán của bên bảo đảm thì bên bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN đối với giao dịch chuyển nhượng bất động sản theo quy định. Nếu giá trị bất động sản tại thời điểm gán nợ theo thỏa thuận giữa 2 bên bằng hoặc thấp hơn giá vốn của bất động sản thì doanh nghiệp không phải chịu thuế TNDN.

Khi công ty DATC thực hiện bán bất động sản này thì Công ty DATC thực hiện nghĩa vụ thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định. Giá vốn bất động sản là giá trị bất động sản theo thỏa thuận giữa hai bên khi gán nợ.

Trường hợp, tại thời điểm bàn giao bất động sản, bên bảo đảm không thực hiện chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bất động sản sang cho Công ty DATC mà vẫn thuộc sở hữu của bên bảo đảm thì tại thời điểm bàn giao tài sản này chưa phát sinh thu nhập chịu thuế. Khi Công ty DATC đứng ra phát mại xử lý (xử lý tài sản) để thu hồi nợ thì nghĩa vụ nộp thuế là của bên bảo đảm. Công ty DATC thực hiện khai, nộp thay thuế TNDN hoặc TNCN cho khách hàng đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo hướng dẫn.

Trường hợp Công ty DATC ủy quyền cho đơn vị khác chuyển nhượng tài sản bảo đảm là bất động sản mà tài sản bảo đảm này vẫn thuộc sở hữu của khách hàng vay nợ thì đơn vị được Công ty DATC ủy quyền chuyển nhượng tài sản bảo đảm có trách nhiệm kê khai nộp thay thuế TNDN hoặc thuế TNCN cho khách hàng đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định.

Trường hợp tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của khách hàng vay nợ, khi bên đi vay vốn tự bán tài sản bảo đảm theo ủy quyền của Công ty DATC để trả nợ khoản vay có bảo đảm thì tài sản bảo đảm này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp tài sản bảo đảm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng cho Công ty DATC thì khi bên đi vay vốn tự bán tài sản bảo đảm theo ủy quyền của Công ty DATC phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242