Công văn số 5034/TCT-CS ngày 04/12/2019 về mẫu Thông báo tiền sử dụng đất đấu giá

– Tại khoản 1, Điều 9 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất:

“1. Đối với tổ chức kinh tế

a) Trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để xác định tiền sử dụng đất: căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất và bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành; số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có) do cơ quan tài chính xác định; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ địa chính do cơ quan tài nguyên và môi trường cung cấp, cơ quan thuế thực hiện xác định và thông báo tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế.

b) Trường hợp áp dụng các phương pháp so sánh, chiết trừ, thu nhập, thặng dư để tính thu tiền sử dụng đất: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ địa chính do cơ quan tài nguyên và môi trường cung cấp; giá đất tính thu tiền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có) do cơ quan tài chính xác định; cơ quan thuế thực hiện xác định và thông báo tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế.”

Tại khoản 3, Điều 1 Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 22/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC quy định: “- Việc thông báo giá đất trúng đấu giá và số tiền sử dụng đất phải nộp thực hiện theo quy đinh tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT.”

Căn cứ quy định nêu trên, cơ quan thuế căn cứ hồ sơ địa chính do cơ quan tài nguyên và môi trường cung cấp, xác định và ra thông báo tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BTC nêu trên.

Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, Tổng cục Thuế ghi nhận ý kiến của Cục Thuế về mẫu thông báo nộp tiền sử dụng đất trong trường hợp tổ chức kinh tế trúng đấu giá đất theo quy định tại khoản 3, Điều 1 thông tư số 332/2016/TT-BTC để báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu có quy định phù hợp với thực tế.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242