1. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
 2. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành

Theo Điều 187 Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Quy định Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn công ty hợp danh

Điều 187. Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn công ty hợp danh

 1. Thành viên góp vốn có quyền sau đây:
  1. a) Tham gia hợp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức lại, giải thể công ty và nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ;
  2. b) Được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty;
  3. c) Được cung cấp báo cáo tài chính hằng năm của công ty; có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh cung cấp đầy đủ và trung thực thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của công ty; xem xét sổ kế toán, biên bản, hợp đồng, giao dịch, hồ sơ và tài liệu khác của công ty;
  4. d) Chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác;
  5. đ) Nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh ngành, nghề kinh doanh của công ty;
  6. e) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; trường hợp chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của công ty;
  7. g) Được chia một phần giá trị tài sản còỉrlại của công ty tướng ứng với tỷ lệ phần vốn góp trong vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản;
  8. h) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
 2. Thành viên góp vốn có nghĩa vụ sau đây:
  1. a) Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp;
  2. b) Không được tham gia quản lý công ty, không được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty;
  3. c) Tuân thủ Điều lệ công ty, nghị quyết và quyết định của Hội đồng thành viên;
  4. d) Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Trên đây là những quy định về Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn công ty hợp danh

Tư vấn Minh Châu cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp mới nhất tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu,Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội  và các tỉnh lân cận.

MINH CHAU TAX & ACCOUNTING GROUP
Hotline : 0937 603786 – 0937967242 (Zalo)

Website : ketoanminhchau.com – dailythueminhchau.vn – luatminhchau.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời
  error:
  GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242