Công văn số 1643/TCT-TTKTT ngày 27/4/2020 về việc xử lý vướng mắc sau kiểm tra hoàn thuế đối với doanh nghiệp

1. Về thuế TNDN:

Trường hợp doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh khoản thu nhập theo bút toán tăng công nợ, tăng lợi nhuận là do điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận thì áp dụng theo quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 14/02/2017 của Chính phủ và Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

2. Về thuế GTGT:

Trường hợp nếu Cục Thuế tỉnh Bình Định thu thập đủ căn cứ xác định việc điều chỉnh của doanh nghiệp liên quan đến doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan hải quan theo quy chế phối hợp Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan để xử lý theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

Đồng thời, doanh nghiệp phải điều chỉnh tổng doanh thu của hàng hóa bán ra trong kỳ tương ứng đối với khoản ghi tăng doanh thu xuất khẩu năm 2018 và khoản ghi tăng lợi nhuận năm 2017 để xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ liên quan theo Khoản 2, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi tại Khoản 9, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242