Căn cứ vào Luật Kế toán số: 88/2015/QH13 được Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015.

Luật Kế toán này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Theo Điều 16 Luật số: 88/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Quy định : Nội dung chứng từ kế toán

Điều 16. Nội dung chứng từ kế toán

 1. Chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  1. a) Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;
  2. b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;
  3. c) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;
  4. d) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;
  5. đ) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
  6. e) Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;
  7. g) Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.
 2. Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định tại khoản 1 Điều này, chứng từ kế toán có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ.

Trên đây là những quy định về Nội dung chứng từ kế toán

Tư vấn Minh Châu cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp mới nhất tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

MINH CHAU TAX & ACCOUNTING GROUP
Hotline : 0937 603786 – 0937967242 (Zalo)

Website : ketoanminhchau.com – dailythueminhchau.vn – luatminhchau.vn

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: