Căn cứ vào Nghị Định Số: 119/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thông qua ngày 12 tháng 09 năm 2018

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

Theo Điều 6 Nghị Định Số: 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018. Quy định : Nội dung của hóa đơn điện tử

Điều 6. Nội dung của hóa đơn điện tử

 1. Hóa đơn điện tử có các nội dung sau:
  1. a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;
  2. b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
  3. c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);
  4. d) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;
  5. đ) Tổng số tiền thanh toán;
  6. e) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;
  7. g) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);
  8. h) Thời điểm lập hóa đơn điện tử;
  9. i) Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;
  10. k) Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).
 2. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các nội dung hóa đơn điện tử và các trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đủ những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.

Trên đây là những quy định về Nội dung của hóa đơn điện tử

Tư vấn Minh Châu cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp mới nhất tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

MINH CHAU TAX & ACCOUNTING GROUP
Hotline : 0937 603786 – 0937967242 (Zalo)

Website : ketoanminhchau.com – dailythueminhchau.vn – luatminhchau.vn

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: