Căn cứ vào Luật Kế toán số: 88/2015/QH13 được Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015.

Luật Kế toán này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Theo Điều 35 Luật số: 88/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Quy định : Nội dung kiểm tra kế toán

Điều 35. Nội dung kiểm tra kế toán

  1. Nội dung kiểm tra kế toán gồm:
    1. a) Kiểm tra việc thực hiện nội dung công tác kế toán;
    2. b) Kiểm tra việc tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán;
    3. c) Kiểm tra việc tổ chức quản lý và hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán;
    4. d) Kiểm tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật về kế toán.
  2. Nội dung kiểm tra kế toán phải được xác định trong quyết định kiểm tra, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 34 của Luật này.

Trên đây là những quy định về Nội dung kiểm tra kế toán

Tư vấn Minh Châu cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp mới nhất tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

MINH CHAU TAX & ACCOUNTING GROUP
Hotline : 0937 603786 – 0937967242 (Zalo)

Website : ketoanminhchau.com – dailythueminhchau.vn – luatminhchau.vn

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: