Căn cứ vào Luật Kế toán số: 88/2015/QH13 được Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015.

Luật Kế toán này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Theo Điều 24 Luật số: 88/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Quy định : Sổ kế toán

Điều 24. Sổ kế toán

 1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.
 2. Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.
 3. Sổ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  1. a) Ngày, tháng, năm ghi sổ;
  2. b) Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;
  3. c) Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
  4. d) Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán;
  5. đ) Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.
 4. Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.
 5. Bộ Tài chính quy định chi tiết về sổ kế toán.

Trên đây là những quy định về Sổ kế toán

Tư vấn Minh Châu cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp mới nhất tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

MINH CHAU TAX & ACCOUNTING GROUP
Hotline : 0937 603786 – 0937967242 (Zalo)

Website : ketoanminhchau.com – dailythueminhchau.vn – luatminhchau.vn

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: