1. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
 2. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành

Theo Điều 82 Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Quy định Giám đốc, Tổng giám đốc công ty nhiệm hữu hạn một thành viên

Điều 82. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty nhiệm hữu hạn một thành viên

 1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.
 2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau đây:
  1. a) Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
  2. b) Quyết, định các vấn đề liên quan đẹn hoạt động kinh doanh hằng ngày của côngty;
  3. c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
  4. d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty;
  5. đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
  6. e) Ký hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
  7. g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;
  8. h) Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
  9. i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
  10. k) Tuyển dụng lao động; .
  11. l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty và hợp đồng lao động.
 3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  1. a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
  2. b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

Trên đây là những quy định về Giám đốc, Tổng giám đốc công ty nhiệm hữu hạn một thành viên

Tư vấn Minh Châu cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp mới nhất tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu,Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội  và các tỉnh lân cận.

MINH CHAU TAX & ACCOUNTING GROUP
Hotline : 0937 603786 – 0937967242 (Zalo)

Website : ketoanminhchau.com – dailythueminhchau.vn – luatminhchau.vn

 

 

 

 

 

 

 

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời
  error:
  GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242