6. Công văn số 1017/TCT-CS ngày 25/03/2019 về chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu

Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc và được phía Trung Quốc thanh toán tiền hàng qua ngân hàng, nếu nội dung chứng từ thanh toán thể hiện rõ tên người thanh toán, tên người thụ hưởng, số hợp đồng xuất khẩu, giá trị thanh toán phù hợp với hợp đồng xuất khẩu đã được ký kết và chứng từ thanh toán phù hợp theo quy định của pháp luật về ngân hàng thì thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 15 và khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 và Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính).

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242