Công văn số 1069/TCT-CS ngày 16/3/2020 về phí sát hạch lái xe

Ngày 31/12/2019, Bộ Tài chính đã có công văn số 16015/BTC-CST trả lời Cục Thuế tỉnh Nghệ An về phí sát hạch lái xe.

1. Khoản tiền phí sát hạch thuê trung tâm mà Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An chi trả cho Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Nghệ An là doanh thu của Trung tâm. Trung tâm phải kê khai, nộp thuế theo quy định pháp luật về thuế.

– Về thuế giá trị gia tăng: Căn cứ quy định tại Điều 11, Điều 12 và khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng, trường hợp Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Nghệ An thuộc diện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì hoạt động cho thuê trung tâm thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất 10%. Trường hợp Trung tâm thuộc diện áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng thì số thuế giá trị gia tăng phải nộp tính theo tỷ lệ 5% nhân với doanh thu của hoạt động cho thuê.

– Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2, Điều 6, Điều 7 và Điều 10 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, khoản 5 Điều 11 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. Trường hợp hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập thì số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo tỷ lệ 5% nhân với doanh thu của hoạt động cho thuê.

2. Về tỷ lệ để lại

Tỷ lệ để lại tiền phí sát hạch thu được cho tổ chức thu phí tính theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Thông tư số 188/2016/TT-BTC, cụ thể Phí thu được từ địa phương còn khó khăn về điều kiện vật chất, chưa xây dựng được trung tâm sát hạch đủ điều kiện vật chất nhưng vẫn được Bộ Giao thông vân tải cho phép sát hạch lái xe mô tô tại các trung tâm, bãi sát hạch cũ được để lại theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 188/2016/TT-BTC; các địa phương còn lại được để lại tiền phí theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 188/2016/TT-BTC.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242