Công văn số 5247/TCT-QLN ngày 16/12/2019 về việc điều chỉnh tiền chậm nộp tiền thuế

Trường hợp năm 2019 Công ty TNHH Đồng Việt thực hiện khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014 lần 1 và lần 2 làm tăng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp dẫn đến phát sinh tiền chậm nộp tiền thuế, trường hợp Công ty khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân lần 3 trước khi cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế và đúng với nội dung kinh tế, đúng với quy định của pháp luật, làm giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp thì Công ty được tính lại tiền chậm nộp tiền thuế theo quát định của pháp luật. Cục Thuế thực hiện rà soát lại nghĩa vụ và điều chỉnh lại tiền chậm nộp tiền thuế cho Công ty.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242