Công văn số 3555/TCT-TTKT ngày 09/9/2019 về vướng mắc trong quá trình thanh tra giá chuyển nhượng

Việc xác định doanh thu, chi phí và lợi nhuận trước thuế để tính các tỷ suất phải được thực hiện theo các quy định về tính thuế TNDN. Tỷ suất được xác định theo nguyên tắc này sẽ là tham số để so sánh với các giá trị trong biên độ giá thị trường khi xác định giá thị trường trong thanh tra giá chuyển nhượng.

Nếu xác định đủ căn cứ ấn định xác định giá giao dịch liên kết theo quy định thì cơ quan thuế thực hiện ấn định theo tỷ suất lợi nhuận phù hợp theo Biên độ giá thị trường của các đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242